| Home

privacy statement

 

ProWorks, KVK: 30139387 BTW: NL001963924B97, gevestigd aan de Zuiderzeelaan 101 te Weesp, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw onderneming.

In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ProWorks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring

– Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden
– Communicatie over de opdracht
– Het uitvoering geven aan of het geven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht.